تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, March 31

حالا که درست شد، دیگه جوکمو نمیگم تا حال blogger اخذ شه....
به جاش یه چی می گم که این sucking piece of shit نفهمه چه جوری به اون زبون تخماتیک تبدیلش کنه :

انسان بندی است بسته میان حیوان و ابرانسان . بندی بر فراز مغاکی....
....آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است، نه غایت

Damit! Computer SUCKS!
It SUCKS,
to hell it SUCKS.
It always SUCKS.
Ohhh my beautiful joke...
Ohhhhh my... Oh..Oh....
Just look what it has done to my beautiful joke... (originally written in Farsi)

ی� �� ���ی� �� ��� ��� :
ی� ���� ی ���ی�ی �
� ����ی �� ��� � ��&#��ی� �� ȍ� � �� ��� ���ی �ی��:
���� �ǘی ���� �ی��� ��: �ی ��ǘ� ! �������ی �&##;��ی �� ��� �ی....
ی� ���� ����.
��� �� ������ ����� ��... ���� ����� �ی� ��� �� ��®
0;�� ���ی�� ��ی�� ���� ی� ��....

Sorry,
He's not able to TAFT right now,
We shall understand his grief for his dearly joke, may god bless him..

Sunday, March 30

تقارب بازگشت من به نویسندگی و بارگشت بهار رو به فال نیک می گیرم. به همین مناسبت و به دلیل اهمیت مسایل منطقه
بیتی مرتکب شدم که با هم مرور می کنیم:
صدام یزید نون می پزید زنبوره اومد کونشو گزید

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]