تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, October 24

"...و با چکمه های آهنین بر پا
سیاهی لگدهای نفرت خویش را حواله می کنند
به سفیدیٍ گوشتالودِ ماهِ چهره تان.

پس...
کون های جهان متحد شوید!"


برگرفته از مانیفست باسن خواهی

Wednesday, October 20

درست سی و شش روز پیش
در چنین لحظه هایی
متولد شد.
می دانستی؟

امشب دیگر خیلی پیر است.
کنار پنجره کز کرده
بی حرکت
بی صدا....

می دانی..؟
بگذارش باشد!
فردا آخر
مگس پیر
خودش خواهد مًرد...

Tuesday, October 12

چقدر برازنده شده بودي ديشب،
...
با آن پيراهن بنفش
آن دامن مخملين زرد
و آن جا-ممه اي سياه
كه روي زمين كنار تخت ات افتاده بودند!

Sunday, October 3

در ميان خيل مردان سفيدپوست طبقه متوسط
در اين بهشت بي خايگان رياكار چس مسلك
صداقت گوز آن زن سياه پوست صدو هفده كيلويي را عشق است...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]