تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, December 29

- شعرای شیختاپف رو دوست داری؟
- نه
- کارای چیچانبگژ رو چی؟
- نه
- از فیلمای زیتاقلفسکی چیزی دیدی؟
- نه
- از کارای پانقانیش چی؟
- نه
- خلخ گوش می دی؟
- نه
- ژهستیقانجبوگ چی؟
- نه
- با نگرش فتیخیسکی در آرای ببز که آشنایی؟
- نه
- با داسوته فکنی توماس ژارلز چی؟
- نه
- عجیبه یه کم. شما.. کافه شوکا..؟!
- ان داشتم که دیگه ریخت...
.
.

Monday, December 11

نه زن
نه مرد
نه استاد
نه شاگرد
نه فقیر
نه غنی
نه پری رو
نه دیو چهر
نه کوچک
نه بزرگ
نه چپ دست
نه راست دست
نه پیر
نه جوان
نه پروار
نه ترکه ای
نه گندمگون
نه سبزه
نه بی دین
نه مومن

هیچکس،
هیچکس از آن عنکبوت هیز که آن گوشه،
- پشت آفتابه، رو به کاسه توالت -
خانه کرده
خجالت نمی کشد.

Tuesday, December 5

من عاشق دخترکی شده ام
که هر از بر نمی شناسد
و درکش از هستی آلوده زمین
به تکه ای لواشک و چند دانه آلبالو خشکه محدود می شود

دخترک رویاهای من
نه هنرمند است، نه هنردوست
و دایره لغات روزمره اش
از هندوانه و چشمک و تهران و شلوار جین تجاوز نمی کند

آن دخترک که بر او عاشق شده ام
نه عکس می گیرد، نه فیلم می سازد
و خارج ترین جایی که به چشمان درشتش دیده
از شمال به مرزن آباد و از جنوب به کاشان محدود می شود

دخترک رویاهای من
استانبولی پلو را به رست بیف ترجیح می دهد
و فهمش از جنسگونگی و گفتمان قدرت
در لبخندی بی خیال و نگاهی ویرانگر خلاصه می شود

آری
من عاشق دخترکی شده ام
که هر از بر نمی شناسد
و صداقت گوزهای نقلی اش را
- هنوز -
به تزویر نفرت انگیز آروغ های روشنفکری نفروخته است...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]