تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, December 28

پایین را نگاه کرد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

آرزوی
س

ق


و

ط
.
.
و خایه ای که نداشت

Wednesday, December 19

برای کلنگ


بهشت بود

طلای رقصان تا بیکران
پشت داده به پشتی دیگر
هر یک خمیده و زرین

و هر رشته ناب روییده بر پشتی
ریشه فروبرده تا بطن چپاول

بهشت بود آنجا
طلای رقصان تا بیکران

هر خوشه حاصل طغیان کودکی نزار
- فردای دیروز دانه ای گندم -
فروشده با دستی کوچک
به کان سپید یکی سرمایه دار

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]