تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Tuesday, August 14

غرش ترس
نعره خون
فریاد آتش
عربده ریا

صدای جهان زیاد است
و تو بانگ حقوق بشر سر داده ای..

بشرم من

من

هم

بشرم

در ت را بگذار
می خواهم بخوابم

Sunday, August 5

ساعت هاست یاد تو لبخند را بر لبانم زنده نگاه داشته است

چه خالصانه دوستت داشتم
و چه ناباورانه دوست می دارمت هنوز
گوریل انگوری...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]