تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, August 5

ساعت هاست یاد تو لبخند را بر لبانم زنده نگاه داشته است

چه خالصانه دوستت داشتم
و چه ناباورانه دوست می دارمت هنوز
گوریل انگوری...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]