تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Wednesday, March 28

من می گوزم
تو تصویرش کن..

Friday, March 16

خیار می روید
و نام وزیر کشاورزی
به تخمش هم نیست...

Saturday, March 3

برای حقوق پایمال شده بچه ها


- نام؟
- هیه را میسا
- نام خانوادگی؟
- صفدری آق قلا
- نام پدر؟
- قربانعلی
- فرمودین نام خیرالنسا؟
- نه خیر! هی .. یه .. را .. می .. سا

جان مادرتون این اسم ها رو روی بچه ها نذارین. گفتم جان مادرتون...ِ

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]