تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, February 15

روز از پس روز
ابر بر پشت ابر

من و رؤياي آفتاب سوختگي
در صلاة ظهر نگاه تو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]