تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, November 24

به تخمم هست یا نیست؟
مساله این است...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]