تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Tuesday, March 21

O
-
O
-
-
O

-
O
O

-
O
-
-
-

O
-
O

.. ماهی تنها زیر لب مهستی می خواند.
- امیدوارم که سال جدید سالی سرشار از موفقیت، کامیابی و سلامتی برای شما و خانواده تون باشه.
- %& نگو بینیم بابا...!

Wednesday, March 8

برای 8 مارس، روز جهانی زن

سرانجام روزی خواهد رسید
- نه خیلی دیر -
که خشونت علیه زنان
نام یکی از سه فصل اول هر کتاب تاریخ کهن باشد،
و تمام کودکان را
مردان فهیم مشعشع به دنیا بیاورند...

روزی خواهد رسید
- فردای یکی از همین شبها -
که تبعیض علیه زنان
نام یکی از سه غرفه اصلی هر موزه جهان باستان باشد،
و تمام سرخاب ها را
مردان فهیم مشعشع به گونه ها بمالند...

آن روز،
آری آن روز،
مادران لبخند بر لب خواهند داشت
و دختران،
بر سر هر کوی و بام پایکوبی خواهند کرد.

تو فعالان حقوق زنان را گوی اما
- آن روز -
با دلهایی آرام و قلوبی مطمئن،
چه سماقی
.
.
.
چه سماقی خواهند مکید...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]