تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, May 21

آهاااااای
با تو ام ای حماقت مجسم
ای مجسمه حماقت

قسم به عذاب آن مادر که تو را زاد
به نفرت آن زن که تابت آورد
و هراس آن دخترک که جوابت نداد

قسم به آن عذاب ناگزیر و آن نفرت ناممکن
قسم به آن هراس نابالغ

مردانگی
به دول نیست...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]