تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, April 29

كرگدن رفت
نگفت به كجا...

Tuesday, April 19

عشقي است
در اندروني غبارگرفته و نمناك دل ام:
دردناك و بي صدا

- حضور رازآلوده ي يكي دل پيچه..

آن روز را ترسم
ليك
به ديدنت فريادي شود گوش خراش:

- حضور رازگشاي يكي دل گوزه..

Saturday, April 2

دیشب،
.
.
.
.
.
رو-بالشیِ کهنه ام
سراغ موهای تو را می گرفت
.
.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]