تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, October 21

آن که می گوید دوستت دارم
خنیاگر غمگینی است
که *#شعر می گوید...

Friday, October 14

عاقبت نیمه شبی،
گشادی،
وبلاگی خواهد نوشت
و گَند گُنده گویی گُنگ گاوان را
به گلاب گزیده گویی گوز گل افشان خویش خواهد زدود.


برگرفته از دیباچه کتاب:
گوز، گرشاسب و گل قالی: تأملی در انحطاط وبلاگ ایرانیان

Thursday, October 6

واستا عفّت..
عفّت!
می گم واستا..
غلط کردم عفّت،
به مولا می خوامت..
عفّت!
عفّت!
واستا بی انصاف..
خبط کردم،
کم آوردم،
این یه بارو ببخش.
عفّت!
عفّت خانوم!
نازنین عفّت!
د نرو اینجوری لامروّت..
نسوزون این دل صابمرده رو اینطوری..
عفّت!
عفّت!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آیا عفّت باز خواهد گشت؟

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]