تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Tuesday, June 19

اندکی بالاتر
دو قدم مانده به آن دره پر وهم و هراس
پشه ای نرم نشست

پشه بی پروا بود
و هنوز از بدنش خستگی راه برون نارفته
گوز فخری پر و بالش بشکست

پشه لنگان لنگان
با امید ظفر و با سر و دل مست غرور
به سیاهی نفس گیر دو لپ عقب فخری خانوم پای گذاشت

پیش رو تاریکی
دو طرف صخره چین خورده ای از جنس بهار
که به پای پشه تا قله آن راه نداشت

پشه جان بر کف بود
و به سختی بدن بی رمق خود به سراپرده آن غار رساند
که هوا و نفسی نیز به آن راه نداشت

پشه یا مهدی گفت
و چنان گازی از آن حاصل انباشت سرمایه گرفت
که نظیرش تا قرونی پشه کارگری یاد نداشت

فخری فریاد کشید
و چنان ذرت بوداده که زیرش داغ است
به هوا جست و نشست

همه جا ساکت بود
از افق همهمه ای دور ز نام پشه آرام آرام
بر فضا غالب گشت

همهمه طغیان شد
و خروش پشه ها لرزه بیانداخت به کان فخری
که پر از حاصل سرمایه نامردان بود

بعد از آن روز به این روز که عمری رفته ست
همچنان نام پشه بر همه لب ها جاریست
و به هر وز-وز آرام
- شبانگاه و سحر
حاصل آن همه سرمایه فخری چو ژله
می لرزد ...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]