تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Wednesday, September 13

برای کاوه

عشق‌م در اوج
گوزی بیش نیست،
گوز‌م را عشق است
اوجی بیش نیست...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]