تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, April 16

شهروز، پسرم، نکن.
شهروز، بابایی، گوش میدی به حرف بابا؟
آفرین پسر گلم. نکن.
آخخخ! می خوای همینجور اذیت کنی بابا رو؟
نکن دیگه شهروز جان. با شمام من. آیییی!
بار آخره به زبون خوش می گم پسرم.
آآآآآیييیی!
د تخم جن نچسبون لوله جاروبرقی رو به اونجای بابا...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]