تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, July 4

بي تو نيست جز سرما
دستم را بگير
و شبم را نيست جز هراس بي آغوش
دستم را بگير


آآآآآآآآآآآآآآي
تخمم را نه
دستم را بگير

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]