تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, May 11

راه باز بود،
جاده دراز...

و تو اي مهربان ترين خوب رويان،
گه خوردي همون موقع نرفتي

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]