تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, May 7

زیبای من!

هستی،
بدون تو
نیست!

بهشت،
بی تو جهنم است!

و همه
بدون تو،
هیچ...

تو هم البته خودت چندان پخی نیستی.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]