تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, February 27

دخترك دست چپ اش را باز كرد
پوچ...!
و دخترك دست راست اش را باز كرد
پوچ...!
.و دخترك لبخندي بر لب داشت

هري پاتر دوباره نگاه كرد
آري!
و هري پاتر جيغ زد
و هري پاتر غش كرد
دول اش غيب شده بود...

و دخترك لبخندي بر لب داشت،
شيطنت آميز..!

و هري پاتر
دول يا پوچ را باخته بود
بدجور.

Tuesday, February 15

و اما در باب هرمنوتيك كه دوستان مكررا پرسش مي كنند...
جان سخن آن كه هرمنوتيك علم و بلكه هنر تفسير است. گرچه در عصر تجدد آقا گادامر و آن فرانسوي كون نشور ريكور افاضاتي كرده اند اما از نقش آن هايدگر فاشيست هم نبايد ساده گذشت و تازه صد سال پيشتر از او ميرسيم به برادر متعهد شلايرماخر كه الحق و الانصاف به گردن هرمنوتيك حق فراوان دارند اما ايشان هم في الواقع از آبشخور پروتستانيسم نيوش مي كردند كه آيت الله لوتر اندي قرن پيش از او بنا نهاده بودند و اجرشان با آقا امام زمان. مع ذلك آنكه نور ايمان به دل و جانش تابيده مي داند كه چه بسيار پيش از اين اجانب لادين و در اديان الوهي بود كه هرمنوتيك بارز گشت. آن هم در قالب تفسير متون مقدس رسولان نواده ي ابراهيم ادهم. گرچه فن تفسير در ميان قوم يهود و هم عيسويان پيش از ما مسلمين ايجاد شده بود اما به هر صورت گمان دارم كه با مثالي از كتاب خودمان بهتر بشود هرمنوتيك را شرح و بسط داد...
عنايت بفرماييد آيه شريفه "كونوا قَوامينَ بالقسط" ازديدگاه هرمنوتيكي چند قرائت به دست مي دهد. اول آن مي تواند باشد كه "قسط كون اقوام تان را بدهيد" يا اينكه "قسط كون تان را به اقوام بدهيد" و يا اينكه نعوذ بالله "به اقوام تان قسطي ..." كه هر سه تعبير نيز به يك اعتبار اند از ديدگاه هرمنوتيك البته. و في الواقع از اينجا به بعد چندان هم در حيطه بحث هرمنوتيك نيست. فلذا خودتان مي دانيد و كون تان و اقوام تان.

والسلام.

Wednesday, February 2

ب
ا
ي
د
م
ي
خ
و
ا
ن
د
م
ا
ز
آ
ن
ن
گ
ا
ه
ا
و
ل
ي
ن
ت
ك
ه
به دور دست ها
خ
ي
ر
ه
ب
و
د
.
.
.
.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]