تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, December 27

و انسان نیست مگر سه چیز:
اول سر، که بدان اندیشه کند. ثانی دل، که بدان ادراک کند هرآنچه را که نیاندیشیدنی است. و آخر بیضه، که بدان توکل کند به گاه عجز سر و دل...

Wednesday, December 22

از فلاورجان
مردی برنخاست..
یا مزلّف بود
یا رقّاص خاص...

Friday, December 10


به گزارش گاردین و به نقل از پژوهشگران، استفاده مدام از رایانه قابل حمل در حالت نشسته خسارات جبران ناپذیری به تناسل گاه آقایان وارد می سازد...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]