تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Tuesday, June 13

کدام مایو؟ کدام شورت؟
مگر تمامی این کون های رنگارنگ
در آن فضای گرم جهنم
به نقطه جوشش و تبخیر نمی رسند..؟

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]