تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, February 19

نامت را
به جویبار جوهر بی رنگ دیدگان
بر معصومیت سپید گلبرگ یاس
نوشته ام...

آآآآه ه ه ه
به سرخی دیوار نازک قلب تپنده خواهمش کوفت،
برای همیشه..

.
.
.
.
.

شمسی پونس داریم تو خونه؟

Tuesday, February 14

باز صدای زنگ ساعت است
باز خمیازه های گشاد بی پايان
و باز بی اعتنایی عقربک های در حال گریز.

باز روزی دیگر است
باز سراسیمگی آشنای بیهودگان
و باز بیهودگی سراسیمگان آشنا.
ّ
و اينک منم برخاسته چون دیروز
چون فردا
در انتظار مکرر آوای یگانه دلخوشی هر روز:

ش
ش
ش ش
ش
ش ش
ش
ش
ششش
شش ش ش شش
ش ش
ش
ش شش شش
ش
شش
ش ش ششش ش
شششش
شش

ش
ش
ش

ش
ش

ش
چک
.
.
چک
.
.
چک!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]