تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Tuesday, August 14

غرش ترس
نعره خون
فریاد آتش
عربده ریا

صدای جهان زیاد است
و تو بانگ حقوق بشر سر داده ای..

بشرم من

من

هم

بشرم

در ت را بگذار
می خواهم بخوابم
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]