تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, December 28

پایین را نگاه کرد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

آرزوی
س

ق


و

ط
.
.
و خایه ای که نداشت
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]