تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, May 5


فریادت،
هرچند بلند،
کسی را از جای تکان نخواهد داد.

چس باش!

آنچنان که سکوتت
جهانی را
به تکاپو وادارد.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]