تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, May 16

دوستنامه ی مهراد
برای ثبت کسانی که دوستشون داشتم یا دارم در تاریخ ..... بدون ترتیب:

هژیر رحمانداد: موطلایی، چیزی که همه چیز را بیخودی جدی بگیرد، خر زور، مخترع چٌرت هفده دقیقه ای، شایع است که او زمان تولد اولین فرزند از همسر سوّمش را از حالا معیّن کرده، ویولونیست، از او برای تحلیل انواع سیستم استفاده می شود، عضو تیم های پرتاب اسب، هاکی با مانع و استوپ هوایی در ام.آی.تی، چیزی که می توان روی کمکش حساب کرد، کمی خل وضع، هژ.

ساره ابراهیمی: مهندس، چیزی که بعضاُ صدای قشنگ بدهد، نسبتاُ سیمای عفاف، به رغم پاره ای اطوارهای ظاهری آنقدرها هم لوس نیست، بچه محل پاسداران، والیبالیست، کتب مرجع او را الهه ی جیغ نامیده اند، رفیق فابریک هدایت کننده، مهربان با قابلیت اعصاب خوردکنندگی بالا، چیزی که در جنگلهای دیلمان بروید.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]