تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Wednesday, May 21

دوستنامه ی مهراد
برای ثبت کسانی که دوستشون داشتم یا دارم در تاریخ .... بدون ترتیب:

احسان: موجودی درشت استخوان با صورتی بچه گانه، رباتکار، روییده در دزفول، چیزی که رأس ساعت قرار تازه از خواب بلند شود، مهندس واقعی، از رقاصان برجسته بندری، پیکان مدل هفتاد و چهار، سلطان ترانه های محلی، بر خلاف ظاهرش اندکی به خواسته ی اطرافیانش توجه دارد، شناگر، همراه و هم آواز.
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]