تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Saturday, November 29

خیلی تاریک است، خیلی... چشمهایم به زحمت چیزی می بیند. می ترسم... اگر تاریک تر بشود چه؟ چشمهایم را می بندم بلکه به تاریکی عادت کند. می ترسم... اگر تاریک تر شود چه؟ دوباره یک چشم را باز می کنم، تاریک تر شده. دیگر بسیار به زحمت چیزی دیده می شود. نگرانم... اگر تاریک تر بشود چه...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]