تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, November 3

ای دوست!

مرا بگیر
ببند
بزن
بکش
تکه تکه کن
خورد کن
مرا آتش بزن
چنگ بزن
بترکان
دار بزن
لگد کن
مرا سیخ بزن
آواره کن
در به در کن
گردن بزن
بپیچان
سوراخ کن
مچاله کن
.
.
.
.
فقط نچس!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]