تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Tuesday, November 4

امروز روز دانش آموز است که مهم نیست، چیزی که مهم است روز پدر است که گویا هموطنان گیلانی به آن یومُ الشَکّ نیز می گویند.


منبع: دکتر فرهاد صاحب جمع

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]