تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Thursday, November 6

وقتی که...
تنها شدی
وقتی دلت گرفت
وقتی سردرگم شدی
وقتی از خود خسته شدی
وقتی حوصله کسی را نداشتی
وقتی که زندگی را بی معنی یافتی
وقتی باز فکر خودکشی به سراغت آمد

بی خیال زندگی! شیب این متن رو بچسب!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]