تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, November 7

بخار داغ را می بینی؟
رفاقت خیس را چطور؟

بوی شاش می آید...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]