تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Saturday, November 8

گر سکس نیست
هرگز هیج آدمیزاده را تاب سفری چنین نیست.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]