تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, November 10

آدمها به دو دسته تقسیم می شوند:

اول اونایی که گه هم به زور گیرشون میاد برای خوردن. دوم اونایی که برای خوردن زندگی می کنند و هیچوقت فکر نکردند که اصلا مهمه چه گهی بخورن. سوم اونایی که غذاشون همواره به راه بوده و همیشه هم فکر کردند ولی باز نمی دونن چه گهی باید در زندگی بخورن. چهارم اونایی که مشکل خوراک نداشتن و تصمیمشون رو هم در زندگی مدتها پیش گرفتن ولی الان احساس می کنن که گه خوردن.

این ها دسته اول بود!!

دسته ی دوم اونایی هستند که مثل خود تفتستان معتقدند چه گهی بخوری اونقدر مهم نیست، مهم اینه که چه جوری بخوری...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]