تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Saturday, November 1

سر شب مست بودم
باغ ارم بخشیدم
صبح که از خواب پاشدم
فلان بابام خندیدم

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]