تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, November 3

اخ تف بینوا
از سنگینی نگاه گاه گاهی رهگذران
بر سنگفرش گذرگاه
به گناه حضور بیگناه خویش آگاه شد.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]