تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, November 10

چند وقتی هست که کاربردی برای کلمه ی مورد علاقه ام در تفتستان پیدا نکردم ولی دیگه طاقت ندارم. شما حمل بر بی ادبی نکنید. فقط برای رفع احتیاج می گم:

دول

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]