تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Tuesday, November 11

ای دیکتاتور!
به روح آقا لنین قسم
یک روز
سرانجام
من
و همرزمانم
در ظرفی تفلون
با کمی روغن
تخمانت را
نیمرو
خواهیم کرد...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]