تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Saturday, November 15

به خرد بی حاصل خویش می نازی
به دانشی دست ساز
از قواعدی من درآوردی...

که از چرخش این به دور خویش
و به دور آن
شب روز می شود و روز شب

وه که چه خوش می گردی
ای انسان
در دایره حماقت خویش!
و هیچگاه نخواهی دانست
که سالهاست

خورشید
هر صبح
با قوقولی من بیدار می شود...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]