تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, November 23

تا حالا زیر آب تقه رها کردی؟
قل قل می کنه با حباب فراوون، ... دیوونه شم!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]