تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Tuesday, November 25

گنجشکی خسته بر شاخه باریک درخت خشکیده ی کنار رود خروشان نشسته بود و درس می خواند که پسرکی سنگی انداخت و خطا رفت و در رود خشمگین افتاد، پس رود غرّید و گنجشک پرید و درخت لرزید و شاخه پکید و ترکه ای جهید و کان پسرک بی نوا را درید...

بیایید به گنجشک سنگ نزنیم!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]