تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Wednesday, November 26

ای کاش تیر نگاه یار
...مشقی بود!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]