تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, November 28

چپ، چيني! راست، چيني!

شاگرد، چيني! استاد، چيني!

جنس، چيني! فروشنده، چيني!

گوز، چيني! گوز رنگ كن، چيني!

خدايا دستم به دامنت، همه اميدم به اون " كن فيكون " ته.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]