تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Tuesday, December 30

غروب سه شنبه خاکستری بود
همه انگار نوک کوه رفته بودن
به خودم هی زدم از اینجا برو
اما موش خورده شناسنامه ی من

هوس فرهاد کردم، هوس یه شب مهتاب...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]