تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, December 5

گویند که حوّا شکایت از آدم نزد خدا برد که این مردک فیلم های خلاف شرع رؤیت می کند. پس خدایش آدم را فراخواند که:
- ای مردک! چرا خلاف شرع عمل می کنی؟
پس آدم با پوزخندی گفت:
- لطفاُ بخواب بینیم! شرع که هنوز اختراع نشده...
و بدین ترتیب بود که همزمان با اولین ضدّحال بشر به خدا، آدم از باغ عدن اخراج شد تا جهان به کثافت کنونی تبدیل شود.

حالا هی فیلم خلاف شرع نگاه کنید. خاک بر سر همه تون!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]