تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Friday, December 26

شب، صبح، گاه و بیگاه
آنگاه که سخنی هست برای گفتن... می نویسم!
برای تو، برای او، برای خویش
آنگاه که کسی هست تا بخواند... می نویسم!

می دانی؟
اصلاُ وبلاگ می نویسم که بنویسم...
به تخمم که می نویسم!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]