تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Wednesday, December 24

اگر همه چیز داری،
پس خیلی چیزها داری
که از دست بدهی...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]