تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Monday, March 1

زندگی مثل شاشیدن است.
می توان با صدای شرشر و بخار داغ و رنگ لیموییش
خوش بود
اصلا من و تو را به فرمول شیمیایی اوره چه کار؟

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]