تفتستان

جایی است که در آن تفت می دهند

   

Sunday, March 7

رو به رو آماده باش! رو به رو آماده باش!
تو که اون گوشه نشستی خفه شو!
توپ تانک فشفشه... داور ما ^&*#(@:%
تیمم و نیمم و تیمم و تیمم... این بود تیمت؟ $*%@ تو تیمت!

دلم لک زده برای استادیوم...

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]